O auditu

Z historie auditu

Síť mateřských center (od roku 2016 Síť pro rodinu) vyhlásila v roce 2004 kampaň Společnost přátelská rodině. Chtěli jsme ocenit organizace za poskytování podmínek pro přirozené zapojení rodin – zejména s malými dětmi – do společenského života s cílem posilovat hodnotu rodiny ve společnosti a podpořit prorodinnou politiku státu.

O dva roky později jsme rozšířili hodnocení o specifika zaměstnavatelské kultury, a to v rámci realizace projektu Společnost přátelská rodině podpořeného z ESF. Začali jsme udělovat certifikáty organizacím, které se podporou rodiny v podobě nabídky flexibilních úvazků, prorodinných benefitů, rodinných slev a dalších specificky zaměřených postojů rozhodly naplňovat principy společenské odpovědnosti a zejména oblasti slaďování rodinného a profesního života.

Od roku 2006 do 2011 jsme oceňovali firmy na krajské i celorepublikové úrovni zejména díky projektům podpořeným z ESF. Více na www.familyfriendly.cz.

V roce 2008 jsme iniciovali soutěž Obec přátelská rodině, kterou dodnes každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu se Sítí pro rodinu (dříve Sítí mateřských center), Stálou komisí pro rodinu PS PČR, Rodinným svazem ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

V letech 2012-2016 jsme navázali na původní projekt Společnost přátelská rodině financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Provedli jsme rozsáhlou inovaci hodnotícího systému a připravili novou metodiku hodnocení. Klademe důraz na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby.

Současná podoba auditu Společnost přátelská rodině

Od roku 2017 provádíme audit Společnost přátelská rodině plně v režii Sítě pro rodinu. Pokud přihlášený zaměstnavatel (jakékoliv velikosti) projde auditem a splní kritéria vycházející z metodologie auditu, získá certifikát „Společnost přátelská rodině“ s platností na 3 roky.

Každá hodnocená organizace hradí administrativní poplatek v předem stanovené výši. Více v sekci Cena auditu