Dětská skupina

SDĚLENÍ MPSV K NOVÝM VÝZVÁM NA DĚTSKÉ SKUPINY

 

VÝZVA 73/74 – DĚTSKÉ SKUPINY: INFORMATIVNÍ SDĚLENÍ

Dne 3. 11. ve 12:00 hodin byla překročena alokace v obou výzvách.

Dovolujeme si vás informovat, že nyní probíhá hodnocení projektů podaných ve dnech 2. a 3. 11. 2017.

Výsledky hodnocení žádostí a vydání právních aktů je možné očekávat cca do konce roku 2017. První zálohové platby je možné očekávat pravděpodobně až v květnu 2018. Tato informace je čistě odhad, nejedná se o vyjádření poskytovatele dotace. Závazné informace k této výzvě najdete na webových stránkách ESF ČR.

V případě, že obdržíme nové informace k těmto výzvám, uvedeme je na webových stránkách Sítě pro rodinu, na záložce: https://sitprorodinu.cz/vzdelavani/detska-skupina.html

V případě zájmu o projektové poradenství nebo konzultace námětů kontaktujte Irenu Přibylovou na emailu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

 


MŮŽE MATEŘSKÉ CENTRUM VYDÁVAT RODIČŮM POTVRZENÍ PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI ZA PÉČI O DÍTĚ?

Za rok 2014 a 2015 bylo v přechodném období možné uplatnit slevu za péči o dítě také v mateřském centru, které nemělo registrovanou dětskou skupinu. Za rok 2016 už to možné není. Slevu na dani je možné uplatňovat pouze za úhradu pobytu v registrované dětské skupině, MŠ zapsané v rejstříku škol, nebo při péči v režimu živnostenského zákona, pokud charakterem odpovídá těmto dvěma typům. (služba by měla umožňovat docházku do kolektivu dětí min. 6 hod. denně) V roce 2016 byla výše minimální mzdy 9900 Kč korun, v této výši je možné uplatnit slevu na dani za péči o dítě za splnění výše uvedených podmínek.

Zákon č. 247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů § 2 Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů § 35bb

 

 


 

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je už zapsaná ve Sbírce zákonů a má číslo 127/2015 Sb. 

Co je důležité: 

 

 • poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině je ten, kdo se zapíše do evidence, je to tedy dobrovolné (podmínky zákona tak budou muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí)
 • podmínkou nově ale je, že takto nabízená činnost musí umožňovat docházku v rozsahu alespoň 6 hodin denně! 


  Nově je také přidaný odstavec týkající se výjimek z hygienických požadavků, dle kterého výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.

  Co se týká potvrzení pro rodiče ke slevě na dani, tak to mohou dávat kromě MŠ podle školského zákona a registrovaných poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině i zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí  v mateřské škole nebo dětské skupině.

 

 


Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí již byla schválena a je zapsána ve sbírce zákonů pod č. 281/2014 Sb. 

K žádosti o zápis (naleznete ji ZDE) je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů: 

 

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; 
   
 • závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem; 
   
 • opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu (není nutný originál ani autorizovaná konverze dokumentů); 
   
 • doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec).

Více informací naleznete na stránkách MPSV: www.mpsv.cz/cs/19908.

 


Kde získat informace?

Na stránkách informační kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - www.dsmpsv.cz 

Své dotazy můžete směřovat na krajské koordinátorky, nebo na Irenu Přibylovou, prostřednictvím e-mailu:  irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
 

 

Zákon a další dokumenty: