Členské příspěvky

I.Výše členského příspěvku

Valná hromada 23. března 2002 odsouhlasila výši členského příspěvku (dále jen ČP):

 • 1.000,- Kč ročně pro mateřská centra
 • 100,- Kč ročně pro fyzické osoby

V oprávněných případech může prezidium tuto částku snížit.
Minimální výše členského příspěvku na rok je 100 Kč.
Maximální výše členského příspěvku není omezena.
 

II. Splatnost členského příspěvku

 • Členský příspěvek ve výši 1000,-Kč ročně je splatný vždy k 31. 3. daného roku.
 • Noví členové platí poměrnou část podle čtvrtletí, ve kterém do Sítě pro rodinu, z.s. vstoupili 
  (od 1. dubna 750,- Kč, od 1. července 500,-Kč, od 1. října 250,-Kč).
 • V případě schválení platby členského příspěvku ve dvou splátkách, musí být druhá splátka uhrazena do 30. 9. příslušného roku.
 • Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. rozesílá do 15. 3. příslušného roku prostřednictvím dokumentu s názvem Síťoviny upozornění o termínu splatnosti členského příspěvku.


III. Způsob úhrady členského příspěvku

Platbu členského příspěvku je možné provést:

 • převodem z účtu nebo složenkou na účet 51- 0888700287/0100
  Pro identifikaci platby uvádí plátce jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol poštovní směrovací číslo (PSČ) adresy MC.
  Do zprávy pro příjemce uvádí plátce: název MC, město a ČP na rok.... (např.: MC Kruh - Horní Dolní – ČP na rok 2018, v případě rozložení do dvou splátek ČP1, ČP2).
 • v hotovosti v kanceláři Sítě pro rodinu v úředních hodinách oproti příjmovému dokladu.

 

IV. Kontrola úhrady členského příspěvku

Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. provede do 15.4 . příslušného období kontrolu úhrady členských příspěvků. O stavu členských příspěvků informuje prezidium a krajské koordinátorky.

Členům Sítě pro rodinu, z.s., kteří uhradili členský příspěvek, kancelář potvrdí úhradu:

 • e-mailem ve formě scanu a to do 30ti dnů od připsání částky na účet.

Členové, kteří členský příspěvek neuhradili, jsou vyzváni krajskou koordinátorkou k urychlené úhradě členského příspěvku v mimořádném termínu do 30.4. příslušného roku s upozorněním, že po nezaplacení do tohoto termínu bude členovi pozastaveno členství (ztráta práv člena).

V.  Žádost o změnu platby členského příspěvku

Prezidium může rozhodnout o:

 • snížení členského příspěvku až na minimální částku 100 Kč.
 • odložení části splátky členského příspěvku na další splátkové období
 • rozložení splátky členského příspěvku na dvě platby

Pro změnu výše členského příspěvku je využíván formulář:  „Žádost o změnu platby členského příspěvku“.

Žádost obsahuje:

 • Identifikační údaje mateřského centra
 • Navrhovanou výši členského příspěvku na dané období, příp. návrh výše splátek
 • Odůvodnění tohoto snížení lze doložit dokumenty, které jsou v kompetenci žadatele nebo na základě vyžádání prezidia
 • Vyjádření krajské koordinátorky
 • Podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby
 • Datum vyplnění žádosti

1. Snížení členského příspěvku u budoucího člena:

 • Žadatel o členství přikládá k přihlašovacím dokumentům:  „Žádost o změnu platby členského příspěvku
 • Tuto žádost projedná žadatel s krajskou koordinátorkou, která napíše k žádosti vyjádření
 • Žádost o snížení členského příspěvku projedná prezidium spolu s přihláškou o členství v Síti pro rodinu, z.s.
 • Časová lhůta pro projednání žádosti je kalendářních 60 dnů od doručení prezidiu. Krajské koordinátorce zašle kancelář e-mailem vyjádření prezidia k žádosti o snížení členského příspěvku
 • Žádost o změnu platby členského příspěvku a vyjádření prezidia jsou založeny do složky člena spolu s přihlašovacími dokumenty