Členské příspěvky

I. Výše členského příspěvku

Hlasováním per rollam v termínu 13. 11. 2021  do 5. 12. 2021 odsouhlasila členská schůze výši členského příspěvku (dále jen ČP):

 • 2.000,- Kč ročně pro mateřská centra
 • 500,- Kč ročně pro fyzické osoby

V oprávněných případech může prezidium tuto částku snížit.
Minimální výše členského příspěvku na rok je 500 Kč.
Maximální výše členského příspěvku není omezena.
 

II. Splatnost členského příspěvku

 • Členský příspěvek ve výši 2000,-Kč ročně je splatný vždy k 31. 3. daného roku.
 • Noví členové platí poměrnou část podle čtvrtletí, ve kterém do Sítě pro rodinu, z.s. vstoupili 
  (od 1. dubna 1500,- Kč, od 1. července 1000,-Kč, od 1. října 500,-Kč).
 • V případě schválení dvou splátek členského příspěvku musí být druhá splátka uhrazena do 30. 9. příslušného roku.
 • Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. rozesílá do 15. 3. příslušného roku prostřednictvím emailu a dokumentu s názvem Síťoviny upozornění o termínu splatnosti členského příspěvku.


III. Způsob úhrady členského příspěvku

Platbu členského příspěvku je možné provést:

 • převodem z účtu nebo složenkou na účet 51- 0888700287/0100
  Pro identifikaci platby uvádí plátce jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol poštovní směrovací číslo (PSČ) adresy MC.
  Do zprávy pro příjemce uvádí plátce: název MC, město a ČP na rok.... (např.: MC Kruh - Horní Dolní – ČP na rok 2017, v případě rozložení do dvou splátek ČP1, ČP2)

 • v hotovosti v kanceláři Sítě MC v úředních hodinách oproti příjmovému dokladu.

 

IV. Kontrola úhrady členského příspěvku

Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. provede do 15. 4 . příslušného období kontrolu úhrady členských příspěvků. O stavu členských příspěvků informuje rada a krajské koordinátorky.

Členům Sítě pro rodinu, z.s., kteří uhradili členský příspěvek, kancelář potvrdí úhradu:

 • e-mailem ve formě scanu a to do 30ti dnů od připsání částky na účet.

Členové, kteří členský příspěvek neuhradili, jsou vyzváni krajskou koordinátorkou nebo kanceláří Sítě pro rodinu, z.s. k urychlené úhradě členského příspěvku v mimořádném termínu do 30. 4. příslušného roku s upozorněním, že po nezaplacení do tohoto termínu bude členovi pozastaveno členství (ztráta práv člena).

 

V.  Žádost o změnu platby členského příspěvku

Rada může rozhodnout o:

 • snížení členského příspěvku až na minimální částku 500 Kč.
 • odložení části splátky členského příspěvku na další splátkové období
 • rozložení splátky členského příspěvku na dvě platby.

 

Pro změnu výše členského příspěvku využijte příslušný formulář:  

Změna výše a platby členského příspěvku u člena Sítě pro rodinu :

 • Člen Sítě pro rodinu, z.s. zasílá Žádost o změnu ČP emailem (forma skenu) do kanceláře Sítě pro rodinu, z.s..
 • Kancelář Sítě pro rodinu, z.s. zašle členovi e-mailem potvrzení o přijetí žádosti a lhůtu, do které se rada k žádosti vyjádří.
 • Rada projednává žádost o změnu výše členského příspěvku ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí žádosti do kanceláře Sítě pro rodinu, z.s..
 • Pokud žádá o snížení ČP člen, musí žádost o snížení podat do 31. 3. roku, na který člen žádá o snížení členského příspěvku.
 • Ve výjimečných případech může rada žádost, zaslanou později a s řádným odůvodněním zpoždění, řešit individuálně.
 • Rozhodnutí rady zašle kancelář žadateli a krajské koordinátorce e-mailem.
  Žádost je založena do složky člena a vyjádření rady je vedeno elektronicky kanceláří Sítě pro rodinu, z.s.

Snížení členského příspěvku u budoucího člena:

 • Žadatel o členství přikládá Žádost o změnu platby členského příspěvku k přihlašovacím dokumentům.
 • Tuto žádost projedná žadatel s krajskou koordinátorkou, která napíše k žádosti vyjádření.
  Žádost o snížení členského příspěvku projedná rada spolu s přihláškou o členství v Síti pro rodinu, z.s..
 • Časová lhůta pro projednání žádosti je 30 kalendářních dnů od doručení radě. Krajské koordinátorce zašle kancelář e-mailem vyjádření rady k žádosti o snížení členského příspěvku.
 • Žádost o změnu platby členského příspěvku a vyjádření rady jsou založeny do složky člena spolu s přihlašovacími dokumenty.