Úřad vlády

Udržitelná flexibilita organizace (UFO)
Termín realizace: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022


GE - Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů

Projekt v souladu se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 přispěje ke transformaci zaměstnavatelské firemní kultury tak, aby reflektovala potřeby rodičů a pečujících a přispěla k zajištění podmínek pro svobodnou volbu návratu na trh práce. Projekt je zaměřen na zavádění principů funkční pracovní flexibility, managementu mateřské/rodičovské dovolené, angažovaného otcovství a rovných příležitostí do praxe zaměstnavatelů. Formou osvěty dojde k upevnění postojů pro aktivní předcházení rizik negativní flexibility a současně bude posíleno povědomí o pilířích prorodinně orientované personální strategie zaměstnavatelů.


Cílovými skupinami projektu jsou zaměstnavatelé, rodiče pečující o děti a neformálně pečující.


Aktivity projektu:
- analýza pracovní kultury českých zaměstnavatelů a bariér pro strategický přístup k pečujícím a rodičům formou dotazníkového šetření - spolupráce s 5 zaměstnavateli - mapování aktuálního stavu u vybraných zaměstnavatelů z hlediska firemní kultury vstřícné slaďování + vytvoření konkrétních doporučení pro implementaci flexibility a opatření pro slaďování péče a práce do firemní kultury - tvorba metodiky a syntéza hlavních závěrů z předchozích aktivit - konference jako osvětová aktivita pro zaměstnavatele a další cílové skupiny projektu

Výstupy projektu: