ESF OPZ - PoRod

 

PoRod – Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy,
ale i rodiče
realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011688


Projekt reaguje na problematiku nerovného odměňování žen a mužů. Jeho cílem je najít řešení dílčích příčin spojených s péčí a genderovými stereotypy. Výstupem bude manuál unikátního nástroje managementu mateřské a rodičovské dovolené se specifiky péče o osobu blízkou. Jedná se o Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy. Součástí projektu jsou i osvětové aktivity zaměřené na odbourávání genderových stereotypů.


Co je cílem projektu:
1. Podpořit zaměstnavatele, aby se věnovali řešení managementu mateřské a rodičovské dovolené, popřípadě managementu péče o osobu blízkou.
2. Vytvořit manuál pro zavádění nástroje Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy.
3. Pilotně ověřit Strategii podpory rodiny jako konkurenční výhody firmy a následně ho šířit.
4. Podpořit zaměstnankyně a zaměstnance, aby aktivně řešili situace spojené s péčí o děti i o osoby blízké.
5. Působit osvětově na změnu společenského klimatu, na odbourávání genderových stereotypů.
6. Šíření příkladů dobré praxe v oblasti managementu mateřské a rodičovské dovolené, popřípadě managementu péče o osobu blízkou.
7. V neposlední řadě také podpořit muže k většímu zapojování do péče.


Projekt je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Výstupy projektu:

  • Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb rodičů — Realizace dotazníkového šetření je dílčím cílem jedné ze čtyř klíčových aktivit projektu, pomocí které má být provedena analýza potřeb pro dobrý management mateřské/rodičovské dovolené a návratu zpět do zaměstnání. On-line dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 861 respondentů, byl zrealizován Sítí pro rodinu na jaře roku 2020 (duben – květen) a probíhal po celé České republice. Cílovou skupinou šetření byly osoby ve věku 15–64 let, které pečují minimálně o jedno dítě do 15 let nebo jsou pečujícími o osobu blízkou (tzv. neformální péče).
  • Rodičovství není handicap. Česká republika vykazuje vysoký rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů a velmi nízkou míru zaměstnanosti žen ve věku typickém pro rodičovství.Co mohou dělat zaměstnavatelé pro to, aby usnadnili rodičům (a v ČR zejména matkám) návrat z mateřské a rodičovské dovolené? V našem příběhu představujeme příběhy tří žen, u kterých proces návratu proběhl úspěšně. Zásadní roli hrál vstřícný přístup jejich zaměstnavatelů. O co konkrétně šlo? Dozvíte se ve videu.Video vzniklo v roce 2021 jako součástí projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče, který je realizován za podpory Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

             

             Síť pro rodinu děkuje za spolupráci: ExxonMobil GBC Prague, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Biopekárna Zemanka

             Režie, produkce, spolupráce na scénáři: Venetia Garaiova

             Námět, scénář: Lenka Lenochová

             Odborná garantka: Rut Kolínská