ESF - OPZ

SDÍLENÍ + ODBORNOST + SÍŤOVÁNÍ

realizace projektu: 1. 1. 2017 -  31. 12. 2018
číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002230

Projekt Sítě pro rodinu, z.s. Sdílení + Odbornost + Síťování vychází z aktuálních potřeb střešní organizace a jejích členských organizací, které na základě dlouholeté spolupráce a vzájemného sdílení mají zájmem o zvýšení odborné kapacity i o vytvoření platformy organizací a odborníků na posilování hodnoty rodiny a rovných příležitostí žen a mužů, zejména matek a otců. Odbornost bude postavena na aktualizaci know-how mateřských center, jehož nositelkou je Síť pro rodinu, z.s.

Klíčové aktivity projektu:

I. aktualizace know-how mateřských center
II. Know-how MC
III. Podpora členských organizací
IV. Vzdělávání a stáže
V. Komunikace
VI. Síťování, participace a osvěta
VII. Fundraising


 


 


PROFESIONÁLNÍ SÍŤ

realizace projektu: 1. 9. 2016 -  31. 8. 2018
číslo projektu:  reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/1​5_031/0002033​

Síť mateřských center (Síť pro rodinu) prochází transformačním procesem, rozšiřuje oblasti svého působení i cílové skupiny. Projekt přináší šanci posílit vnitřní růst organizace jako základní předpoklad trvalé udržitelnosti. Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení kapacity organizace, vycházejí z procesního auditu. Nový strategický plán bude reflektovat záměry vyplývající z procesu transformace a stane se výchozím bodem nejen realizace projektu, ale také pro další směřování organizace.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Strategie organizace, posání

  2. Financování, fundraising

  3. Lidské zdroje

  4. Marketing a PR

  5. Kvalita služeb/produktů