Open Society Fund - Active Citizens Fund

Active Citizens Fund:

Profi – Akademie pro mateřská centra

Realizace projektu: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Číslo projektu: 62500-2021-005-0006

Místo realizace projektu: celá ČR

Mother centers associated in Síť pro rodinu (The Family Network) are grassroots, self-organized communities, supporting parents and families on a daily basis, bring them into center stage and support their ability to help themselves and each other. They have an positive impact on many levels: from contributing to social cohesion and integration in communities to bringing a grassroots voice to local governance. In the long term, centers are being established and run on the basis of the enthusiasm and volunteering of individuals. Thus, there is a need to develop capacities across organizational, technical and financial management. The project therefore focuses on capacity building of mother center employees and volunteers in the form of an educational program. Based on the needs analysis, an educational plan will be created for 24 centers across the Czech Republic whereas priority will be given to centers from structurally disadvantaged areas. In the form of individual mentoring, consultations, thematic workshops, seminars and internships, the Mother Centers ‘management will be professionalized, their organizational transparency will be supported and existential stability will be strengthened.

Projekt se zaměřuje na podporu udržitelného řízení, komunikaci a profesionalizaci procesů v členských mateřských centrech Sítě pro rodinu. Formou mentoringů, konzultací, tematických workshopů, seminářů a stáží dojde k jejich profesionalizaci, bude podpořena jejich organizační transparentnost a současně dojde k posílení jejich existenční stability.

Co je cílem projektu:

 1. Umožnit členským organizacím soustředit se na vlastní rozvoj a profesionalizaci.
 2. Vytvořit detailní analýzy potřeb jednotlivých center.
 3. Nastavit individuální vzdělávací program – individuální mentoring a konzultace s odborníky na danou oblast.
 4. Umožnění vstoupit do systematického procesu změny pro zkvalitněná a udržitelnost jejich činnosti.
 5. Přispět ke zlepšení pracovního prostředí pro cílovou skupinu, kterou tvoří vedoucí MC, řadoví zaměstnanci/kyně, ale i spolupracující dobrovolníci.
 6. Podpora center v jejich organizační transparentnosti.
 7. Posílení jejich existenční stability.

Klíčové aktivity:

 1. Úvodní setkání organizací + workshop na téma „Změna“
 2. Analýza potřeb zapojených organizací
 3. Individuální mentoring / konzultace
 4. Workshopy
 5. Stáže
 6. Závěrečné setkání a vyhodnocení výsledků

 

KONTAKTY:

Stanislava Koščová, koordinátorka projektových aktivit: stanislava.koscova@sitprorodinu.cz

Irena Přibylová, odborná garantka projektu: irena.pribylova@sitprorodinu.cz

Jan Martínek, Manažer projektu: jan.martinek@sitprorodinu.cz

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”)

 

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/

Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/

Nadace OSF: https://osf.cz/

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 


AKTUÁLNĚ:

 

Ve středu 14. 6. 2023 proběhlo závěrečné setkání účastnic projektu Akademie pro mateřská centra. Všech 12 zapojených center má za sebou několik náročných měsíců, během nichž absolvovaly sérii workshopů, individuální mentoringy a také stáž. Výsledkem jejich usilovné práce jsou strategické a finanční plány, marketingová strategie a rozvoj interní komunikace týmu. Centrům ještě zbývá dočerpat individuální aktivity v podobě mentoringu a stáže.

Všem přejeme, ať zdárně dotáhnou své projekty do stanoveného cíle.

V úterý 9. 5. 2023, proběhl další z řady workshopů v rámci projektu Profi - Akademie pro mateřská centra. Tématem setkání byl Fundraising. Workshopem provedla Bc. Hana Šustrová. Centra se zaměřila na to, jak vhodně oslovit potenciální dárce a jak s nimi budovat dlouhodobé vztahy.

11. 4. 2023 proběhl další z řady workshopů v rámci projektu Profi - Akademie pro mateřská centra. Tématem dnešního setkání byl Marketing, aneb jak se prodat. Vedení akce se ujala Bc. Hana Šustrová. Účastnice se zaměřily na vhodné postupy, jak pracovat s cílovou skupinou.

V pondělí 20. 3. 2023 proběhl v Praze v rámci projektu PROFI - Akademie pro mateřská centra workshop na téma strategického řízení, kterého se ujala PharmDr. Lucie Dědková.

Workshop byl o důkladném zmapování aktuálního stavu zapojených organizací a definování cílů, kterého chtějí účastníci v rámci rozvojového programu dosáhnout.

Zároveň si účastníci specifikovali první vhodné kroky k jejich dosažení. Účast byla hojná. Inspirace a dobrá nálada hnala všechny účastníky kupředu.

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 proběhlo v Praze úvodní setkání účastníku projektu Akademie pro MC. Všech 12 vybraných center mělo prostor pro vzájemné seznámení a následné
představení svých potřeb a cílů, se kterými do projektu vstupují. Součástí programu byl také workshop na téma „Změna“, kterým provedla Barbora Komberec Novosadová.
Všechna centra tak dostala výborný počáteční impuls, který nasměroval jejich kroky správným směrem k naplnění stanovených cílů.
Nyní mají centra prostor pro analýzu svých individuálních potřeb a vytvoření plánu pro naplnění změn ve svých organizacích.

Dne 3. 2. 2023 bylo dle stanovených kritérií vybráno 12 center, která se zapojí do druhého kola projektu Akademie pro MC. Jsou jimi Spolek Uzlík, SAK Studénka, Rodinné centrum ZaHRÁTka, Kamínek – centrum ro rodinu, Centrum pro rodinu Benjamínek, Rodinné centrum Andílek, LÍPA komunitní centrum, K.R.A. Litoměřice, Rodinné centrum Chloumek, Rodinné centrum Slunečník, Klubíčko Kroměříž a Spolek ŽIVO.

Vybraná centra zveme na úvodní setkání.

Druhé kolo je tu! Informační schůzka 19. ledna 2023, přihlášky do 31.1.2023 a program únor-červen 2023. Více informací zde

V úterý 6. 12. 2022 proběhlo závěrečné setkání účastnic projektu Akademie pro mateřská centra. Všech 12 zapojených center má za sebou několik náročných měsíců, během nichž absolvovaly sérii workshopů, individuální mentoringy a také stáž. Výsledkem jejich usilovné práce jsou strategické a finanční plány, marketingová strategie a rozvoj managerských schopností. Všem přejeme, ať zdárně dotáhnou své projekty do stanoveného cíle.

26.10.2022 —   V úterý 25. 10. 2022 proběhl v Praze další ze série workshopů. Tentokrát na téma Efektivní komunikace. Seminář vedla Mgr. Ingrid Jílková. Tento workshop měl za cíl reagovat individuálně na potřeby účastníků a pomoci jim rozšířit vlastní kompetence v oblasti komunikace, včetně vedení lidí. Komunikace je víceúrovňový proces a proto ji účastnice společně obhlédly z různých stran. Jako základní prostředek pro vedení a řízení lidí, ale i jako způsob tvoření týmu, vizí, pravidel, prezentací. Společně hledaly efektivní způsoby komunikace pro každou organizaci. Byl to opravdu hodnotně strávený den.

17.10.2022 —  Projekt Akademie pro mateřská centra je ve fázi, kdy zúčastněná centra začínají absolvovat individuální stáže v našich členských centrech. Stážistky čeká 8h strávených na jiném pracovišti, které jim bude jistě inspirací a přínosem.

5.10.2022 — V úterý 4. 10. 2022 proběhl v Praze workshop na téma Fundraising, kterým účastnice provedla paní Hana Machová. Workshop byl zaměřen na fundraising a veškeré jeho náležitosti. Cílem bylo dostat se společně k jádru věci a k dlouhodobé udržitelnosti vícezdrojovým financováním, péčí o dárce a dalšími dovednostmi. Setkání bylo opět velmi příjemné a užitečné pro všechny zúčastněné.

1.10.2022 —  Dnešním dnem zahajujeme dvouměsíční období, v němž se účastnice budou pravidelně on-line potkávat se svými mentory a řešit potřebná témata, jejich problémy. Zároveň budou hledat správné cesty k řešení a plánová í dalších kroků a postupů.

19.9.2022 — V pondělí 19. 9. 2022 proběhl v Praze workshop na téma Strategické řízení, kterého se ujala PharmDr. Lucie Dědková. Workshop byl o důkladném zmapování stavu teď - kde jsou, kdo jsou, jaké mají výzvy, zdroje a příležitosti. Potom si všichni zúčastnění zástupci center definování vize, mise a cíle. Následovalo hledání prvních vhodných kroků, jak se vydat k vytyčenému cíli.
Setkání se neslo ve velmi pozitivním duchu, kdy všichni odcházeli nabiti novými nápady.

1.9.2022 — V průběhu září již zástupci center čekají první individuální on-line mentoringy s odborníky z oblasti komunikace, strategického plánování, marketingu a financí. Každé centrum má absolvovat celkem 20h těchto setkání, během nichž mají za úkol co nejefektivněji nastavit další procesní postupy, které je dovedou k naplněné jejich cílů. Nejvíce se členská centra zaměřují na strategické plánování, finanční plánování a manažerské dovednosti.

Dále je na pondělí 19. 9. 2022 plánován workshop v Praze na téma Strategické plánování. Vedení se ujme PharmDr. Lucie Dědková, která má v dané oblasti velké zkušenosti a její výsledky mluví za vše.

Plán dalších workshopů je následující:

4. 10. Fundraising

25. 10. Efektivní komunikace

9. 11. Marketing – jak se prodat

6. 12. Závěrečné setkání

11.8.2022 — V průběhu července 2022 měla zúčastněná centra prostor k utřízení myšlenek, potřeb a cílů. Jejich úkolem bylo vyplnění dotazníku, sloužícího k analýze jejich potřeb.

Aktuálně probíhá vyhodnocení jednotlivých odpovědí a výběr vhodných lektorů a mentorů dle individuálních potřeb všech 12 vybraných center. Zároveň plánujeme témata a termíny podzimních workshopů.

28.6.2022 — V pondělí 27. 6. 2022 proběhlo úvodní setkání vybraných organizací v rámci projektu Profi - Akademie pro mateřská centra.

Všech 12 vybraných center mělo prostor pro vzájemné seznámení a následné představení svých  potřeb a cílů, se kterými do projektu vstupují. Součástí programu byl také workshop na téma „Změna“, kterým provedla Barbora Komberec Novosadová. Všechna centra tak dostala výborný počáteční impuls, který nasměroval jejich kroky správným směrem k naplnění stanovených cílů.

Nyní mají centra prostor pro analýzu svých individuálních potřeb a vytvoření plánu pro naplnění změn ve svých organizacích.


15.6.2022 — Dne 14.6. 2022 bylo dle stanovených kritérií vybráno 12 center, která se zapojí do prvního kola projektu Akademie pro MC. Jsou to: RC Heřmánek, CpR Rudňáček, MC Sedmikráska Brno, MC Veselý Paleček, RC Poděbrady, Kazimírka  - mateřské centrum Letnice, RC Pastelka, RC Buštěhradský pelíšek, RC Krteček, RC Sluníčko, A centrum a Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy.

Vybraná centra zveme na úvodní setkání.


1.6.2022 — Úvodní setkání proběhne v pondělí 27. 6. 2022 v KC Kampa, kde bude mimo jiné realizován workshop na téma Změna, kterým provede Barbora Komberec Novosadová.

Přijímáme přihlášky členských mateřských center do vzdělávacího programu AKADEMIE PRO MATEŘSKÁ CENTRA.

V rámci programu dostanete možnost soustředit se na vlastní rozvoj. Na základě individuální analýzy potřeb si sami určíte, na které oblasti se chcete nebo potřebujete – v rámci dalšího rozvoje organizace – soustředit. Tím vznikne váš individuální plán. K uskutečnění plánovaných změn budete mít k dispozici mix nástrojů: od individuálního mentoringu a konzultací s odborníky na danou oblast až po workshopy, semináře a stáže, díky kterým budete mít možnost meziregionálně sdílet inspirativní dobrou praxi.

Další informace naleznete v letáku ZDE

Přihlášky do programu přijímáme do 12. 6. 2022. Přihlásit se můžete zde.

Pokud váháte, zda je program vhodný i pro vás nebo potřebujete více informací, připojte se k informační schůzce, která je v plánu online 8. 6. 2022 v čase 13:00 – 14:00 hod. zde: meet.google.com/syo-fkej-gap

Těšíme se na společnou práci s vámi!