Průběh auditu

Audit probíhá ve čtyřech fázích. S jejich průběhem je vždy zástupce hodnocení organizace seznamován předem, a to s dostatečným předstihem:

1) Přípravná fáze: V jejím průběhu dochází ke smluvnímu ukotvení spolupráce Sítě pro rodinu a hodnocené organizace, určení cílů a strategie auditu, nastavení časového harmonogramu a seznámení se s pokyny pro hodnocenou organizaci k dalšímu průběhu auditu.

2) Realizační fáze: První část této fáze spočívá v identifikaci aktuálního stavu organizace ve sledovaných oblastech a detailní sběr informací včetně jejich následné analýzy. K nástrojům, které Síť pro rodinu využívá, patří zejména sady propracovaných dotazníků, fokusní setkání s kontaktní osobou organizace, případně se zaměstnanci a sběr a analýza klíčových dokumentů souvisejících s hodnocenými oblastmi.

Druhou částí fáze je shrnutí výstupů a závěrů a jejich zformulování do Průběžné zprávy pro odbornou porotu. Zde jsou zohledněny výsledky analýz dokumentů, hlavní poznatky z fokusního setkání zástupce Sítě pro rodinu s kontaktní osobou, případně poznatky rozhovorů se zaměstnanci/kyněmi organizace. Součástí zprávy jsou i vyplněné dotazníky a dokumenty, které organizace kontaktní osobě Sítě pro rodinu poskytne.

3) Hodnotící fáze: Po prostudování zprávy a přiložených dokumentů dochází k samotnému hodnocení organizace prostřednictvím nezávislé poroty, ve které vždy zasedá zástupce/kyně Sítě pro rodinu a další 2–4 odborníci pohybující se v oblasti rovných příležitostí, lidských zdrojů, prorodinných aktivit či jiných oborů souvisejících se zaměřením auditu. Vzniká Závěrečná zpráva pro organizaci.

4) Udělení certifikátu Společnost přátelská rodině

Na základě hodnocení poroty dojde k udělení či neudělení certifikátu Společnost přátelská rodině. Po vyhlášení výsledků auditu obdrží firma do 4 týdnů Zprávu a doporučení pro hodnocenou organizaci. Ta obsahuje vyjádření poroty s uvedením pozitivních i negativních stránek hodnocení a doporučení s popisem oblastí, které by měla organizace v budoucnu zlepšit či na jaké by se měla zaměřit, co dělat jinak apod.