Přínosy auditu

FINANČNÍ ÚSPORU: kvalitnější personální management přispívá k nižší fluktuaci zejména zaměstnankyň, snižuje náklady na opětovné zapracování či výběr nových pracovníků a umožňuje eliminovat a lépe řídit risk management v oblasti lidských zdrojů.

  • KONKURENČNÍ VÝHODY: zaměstnavatel, který je pro potenciální kvalitní a talentované zaměstnance atraktivní a zároveň se mu daří udržovat stávající zaměstnance motivované, posiluje svou konkurenční výhodu.

  • POSÍLENÍ DOBRÉ POVĚSTI (pro různé cílové skupiny: instituce, veřejnost, zákazníky, dodavatelé, distributory, obchodní partnery): díky získanému označení „Společnost přátelská rodině“ je posílena firemní značka, zlepší se reputace, spokojenost a věrnost zákazníků.

  • ZLEPŠENÍ ATMOSFÉRY UVNITŘ FIRMY: posílení loajality a produktivity u zaměstnanců a vnímání organizace veřejností jako stavějící na prorodinné firemní kultuře.

  • ANALÝZU FIREMNÍ KULTURY A SADU NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ: příležitost ke zlepšení pozice na konkurenčním poli.

  • VĚDOMÝ PŘÍSPĚVEK K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE: zejména rovné příležitostí pro ženy a muže, důstojná práce a ekonomický růst, zdraví a kvalitní růst.