Kampaně v minulých letech

Spolu u kulatého stolu

V rámci oslav 15. výročí vzniku mateřských center v České republice jsme připravili kampaň Spolu u kulatého stolu, která by měla přispět ke zlepšení a prohloubení spolupráce s představiteli obce. 

Tato spolupráce se totiž stává nezbytnou podmínkou dobrého fungování mateřských center. Symbolika kulatého stolu umožňuje rovnost všech účastníků, pomáhá bourat pomyslné bariéry a vnáší nový rozměr do vzájemných vztahů. Věříme, že se diskuse u kulatého stolu může stát dobrým nástrojem partnerské spolupráce v obci. 

Kampaň probíhá od 1. 10. do 19. 11. 2007. Na každém kraji a v přihlášených MC proběhne kulatý stůl se zástupci krajského (místního) úřadu. Téma si volí krajské koordinátorky, resp. jednotlivá mateřská centra, podle situace v konkrétním kraji, resp. obci. 

Závěrečná zpráva ke kampani

 

Dětská hřiště dnes a příště

Dětská hřiště patří neodmyslitelně k veřejným prostranstvím našich měst a obcí a jsou veřejností, stejně jako orgány státní správy, vnímána často pouze účelově. Kampaň Sítě MC Dětská hřiště dnes a příště se snažila upozornit vedle užitné kvality dětských hřišť pro primární uživatele (děti a rodiče) i na kvalitu, která by měla kloubit estetické, užitné i ekologické hodnoty veřejného prostoru. 

Kampaň Dětská hřiště dnes a příště probíhala od 25. dubna do 25. června 2007 a zapojilo se do ní 33 mateřských center z celé republiky. 

Skládala se ze tří fází. 

První fáze měla název „Jak se žije na dětském hřišti I?“ a byla zaměřena na hodnocení stavu a užívání dětských hřišť. Probíhala ve dvou variantách: buď skupina aktivistů během jedné akce obešla a zdokumentovala dětská hřiště v městském obvodu či v obci, nebo proběhlo celodenní šetření na jednom vybraném dětském hřišti. 

Druhou fází byla veřejná anketa „Dětská hřiště nejen dětem“, během níž dobrovolnice rozdávaly veřejnosti anketní lístky týkající se problematiky dětských hřišť. 

A třetí fáze „Jak se žije na dětském hřišti II?“ zahrnovala moderovaná setkání veřejnosti se zástupci místní samosprávy, kde byly veřejně prezentovány výsledky výše uvedených aktivit. 

Celkově bylo v první fázi monitorováno přes 100 hřišť po celé republice, bohužel se potvrdila domněnka, že stav dětských hřišť je ve většině měst a obcí velice neuspokojivý. Pouze 10 hřišť bylo ohodnoceno kladně bez jakýchkoliv výhrad! Herní prvky jsou často zastaralé, neudržované nebo v dezolátním stavu. Zároveň můžeme nalézt mnoho prvků, které jsou nebezpečné: kovové prolézačky, nevhodná schodiště, hřiště s betonovým povrchem apod. Neustále se opakujícím problémem je nepořádek na hřištích, zejména si rodiče stěžují na psí výkaly a na nedostatek odpadkových košů. Problematická bývají i pískoviště, která většinou nejsou zakrytá a písek v nich tak bývá velmi špinavý. Na většině hřišť také rodičům chybí oplocení, toalety, pitná voda a dostatek laviček v dobrém stavu. 

Výsledky dotazníkového šetření odhalují vekou rozdílnost stavu dětských hřišť v jednotlivých obcích. Z 987 odpovědí vyplývá, že pouze jedna třetina občanů (přesně 311 lidí, tj. 31,5 %), kteří anketu vyplňovali, je spokojena se stavem dětských hřišť. Do této kategorie byly navíc zahrnuty i odpovědi typu „celkem ano“. Nespokojených občanů bylo 601 (tj. 61%) a 75 se jich nevyjádřilo (tj. 7,5%). K povzbudivým výsledkům patří ochota téměř jedné třetina dotázaných (přesně 293 lidí) podílet se na změnách stavu hřišť . 

Ve třetí fázi seznamovaly matky z MC s výsledky kampaně zástupce měst a obcí a také širší veřejnost. Dobrou zprávou je, že zkušenosti z jednání s místní samosprávou jsou veskrze pozitivní. Radní se většinou k problematice hřišť staví vstřícně, často ale čekají na iniciativu od veřejnosti. 

„Úkolem Sítě MC zůstává promyslet, jak s výsledky kampaně naložit a jak pokračovat dál, abychom přispěli ke zlepšení dětských hřišť jako veřejného prostranství, které přispívá k formování nové generace. A tak předpokládáme, že v příštím roce nabídneme novou příležitost zapojit se do kampaně, která by na tu letošní navazovala ,“ zamýšlí se nad budoucností kampaně Lucie Svatošová, koordinátorka kampaně. 

Rut Kolínská k tomu dodává: „Vkládám naději v to, že představitelé obcí vstřícně přijmou podané ruce rodičů z mateřských center. Jejich partnerská spolupráce může pomoci proměnit dětská hřiště v příjemný a bezpečný prostor pro chvíle aktivního odpočinku a zábavy, zároveň může přispět k upevnění přátelských vztahů v komunitě, tedy v místě, kde se člověk rád cítí jako doma.“

 

Jak ze žije s kočárky

Síť mateřských center využila zvýšené pozornosti k rodinné problematice v období kolem Dne matek a Mezinárodního dne rodiny a vyhlásila 12. – 19. května 2006 první kolo kampaně Jak se žije maminkám s kočárky. Hlavní záměr kampaně bylo upozornit zodpovědné osoby i širokou veřejnost na podmínky, které ztěžují rodičům, zejména maminkám, každodenní život. Kampaně se zúčastnilo čtyřiadvacet mateřských center v různých koutech republiky. Podoba kampaně byla zcela v rukou organizátorek v jednotlivých místech. Většinou zvolily atraktivní happeningový pochod, jehož trasa vedla nejkřiklavějšími místy.