ERASMUS +

CONSOLIDATING COMMUNITY BUILDING IN PUBLIC LIVING ROOMS

Posílení budování komunity ve veřejných prostranstvích – projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+

Kód projektu: 2023-1-NL01-KA210-ADU- 000153549

Realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 3. 2025

Projekt „Consolidating Community Building in Public Living Rooms“, spolufinancovaný z programu Erasmus+, je iniciativou, jejímž cílem je posílit ducha komunity a rozvíjet vzdělávání dospělých v samoorganizujících se místních prostorech. Projekt, trvající 19 měsíců, se zaměřuje na široké zpřístupnění znalostí o veřejných životních prostorech, zlepšení kvality vzdělávání dospělých nabízeného v těchto prostorách a zajištění udržitelného provozu takových komunitních center.

Cíle projektu: analyzovat fungování komunitní organizace ve veřejném životě, zhodnotit a zlepšit kvalitu vzdělávání v devíti klíčových dimenzích a vyvinout metody, které usnadní přenos organizačních znalostí budoucím komunitním lídrům.

Partneři projektu:

Stichting Nest! (Nizozemsko)

Mütterzentren Internationales Netzwerk für Empowerment e.V. (Německo)

Síť pro rodinu, z.s. (Česká republika)

Únia mateřských center (Slovensko)
Mother Nature – Anyatermészet Egyesület (Maďarsko)

CONSOLIDATING COMMUNITY BUILDING IN PUBLIC LIVING ROOMS - project co-funded by Erasmus+

Project code: 2023-1-NL01-KA210-ADU- 000153549

Project implementation: 1 September 2023 - 31 March 2025

The project "Consolidating Community Building in Public Living Rooms", co-funded by the Erasmus+ programme, is an initiative to strengthen the spirit of community and develop adult learning in self-organising local spaces. The 19-month project aims at making knowledge about public living spaces widely available, improving the quality of adult education offered in these spaces and ensuring the sustainable operation of such community centres.

The objectives of the project: to analyse the functioning of community organisation in public life, to assess and improve the quality of education in nine key dimensions and to develop methods to facilitate the transfer of organisational knowledge to future community leaders.

Project partners:

Stichting Nest! (Netherlands)

Mütterzentren Internationales Netzwerk für Empowerment e.V. (Germany)

Network for Family, z.s. (Czech Republic)

Union of Maternity Centres (Slovakia)

Mother Nature - Anyatermészet Egyesület (Hungary)