Ukončené

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.0033
Doba realizace projektu: 1. 3. 2012 do 28. 2. 2015   

Obecné informace k projektu Společnost přátelská rodině
Síť mateřských center se svou činností dlouhodobě snaží podporovat zájmy cílové skupiny rodičů pečujících o děti (zejména předškolního věku), stejně jako osob starších 50 let. Jedním z největších problémů, které tato cílová skupina musí v současné době řešit, je slaďování jejich rodinného a pracovního života. Projekt reaguje na tuto aktuální potřebu cílové skupiny a navazuje na dosavadní dlouholetou činnost Sítě MC - snaží se motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je přitom kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC s.r.o - nejvýznamnější operátor na českém elektronickém trhu práce a jedna z předních evropských e-recruitmentových společností, a Jihomoravský kraj, který se významně a dlouhodobě věnuje rozvíjení prorodinné politiky. 

   

Partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je platforma Business Leaders Forum .  Mediálním partnerem soutěže Společnost přátelská rodině je časopis Práce a mzda. 

V rámci projektu budou realizovány aktivity pro zaměstnavatele (mapování, workshopy, publikace), projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Web projektu : www.familyfriendly.cz  

 

V rámci projektu budou realizovány dva hlavní okruhy aktivit: 
 

a) aktivity pro zaměstnavatele
    - průzkum zaměřený na zavádění a využívání jednotlivých opatření ke slaďování rodinného a pracovního života a na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů;
    - publikace pro zaměstnavatele věnovaná problematice slaďování rodinného a pracovní života s důrazem na alternativní formy práce a alternativní službu péče o děti;
    - workshopy zaměřené na zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života a na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů;

b) kampaň Společnost přátelská rodině
    - projekt dále rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC, realizovány budou dva ročníky soutěže na celorepublikové úrovni a v každém kraji jeden ročník úrovně krajské;
    - inovovány budou webové stránky www.familyfriendly.cz;
    - výsledky celorepublikových kol budou vyhlášeny na konferencích.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - Rodinně přátelské prostředí jako diskriminace bezdětných

Síť MC o.s. představuje studii základních výsledků rozsáhlého dotazníkového šetření mezi zaměstnavatelskými subjekty napříč celou Českou republikou kromě Hlavního města Praha.

Dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Společnost přátelská rodině od dubna do srpna 2012, vzorek firem byl sestaven kvótním výběrem z aktuální databáze Českého statistického úřadu podle zaměření firem a krajů. Bylo osloveno téměř tisíc zaměstnavatelských firem a odpovědí nakonec přišlo 534. 

Tisková zpráva   

Výsledky dotazníkového šetření.

PUBLIKACE PRO ZAMĚSTNAVATELE - SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ

Síť mateřských center o.s. vydala v rámci projektu Společnost přátelská rodině stejnojmennou publikaci pro zaměstnavatele. Publikace přináší praktický návod pro zaměstnavatele v oblasti zavádění opatření na slaďování rodinného a pracovního života. Součástí publikace jsou legislativní nároky jednotlivých alternativních forem práce i základní infomrace o alternativních službách péče o děti. Kniha na 120 stranách přináší mnoho příkladů dobré praxe a zkušeností jak na straně zaměstnavatelů (Česká spořitelna, IBM, LMC, JMK, DM), tak i zaměstnanců/kyň. 

Kniha je k dispozici v kanceláři Sítě MC nebo je možné si ji stáhnout

 

Aktuální informace o projektu najdete na www.familyfriendly.cz

 

 

 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 


 

NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ SOBĚ — NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ TOBĚ

Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 do 31.1.  2015   

Projekt Sobě i tobě si kladl za cíl zvýšit zaměstnanost cílové skupiny fyzických osob pečujících o děti do 15ti let věku. Jádrem projektu bylo vzdělávání pečovatelek o děti a následné vytváření nových pracovních míst v této oblasti.

Projektu se zúčastnilo celkem 161 osob, 105 z nich získalo komplexní podporu (motivační seminář, individuální poradenství, rekvalifikační kurz, odborná praxe). Pro 32 osob pak bylo vytvořeno nové pracovní místo na poloviční úvazek.

Projekt byl realizován v 10 krajích ČR.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

⦁ Motivační semináře – celkem proběhlo 10 seminářů, zúčastnilo se jich 161 osob. Semináře byly zaměřeny na motivaci rodičů pečujících o děti vrátit se zpět do zaměstnání, nalézt vhodnou pracovní pozici i vhodnou formu sladění rodinného a pracovního života.

⦁ Individuální program rozvoje – komplexně podpořené osoby využívaly v průběhu realizace projektu možnost individuálního poradenství, pro každou z nich bylo určeno 10 hodin. Celkem bylo v rámci projektu realizováno 1050 poradenských hodin zaměřených na podporu účastnic při hledání vhodného pracovního uplatnění.

⦁ Tvorba skript pro rekvalifikační kurz – na počátku realizace projektu byla vytvořena stručná skripta, která následně sloužila jako podklad pro účastnice rekvalifikačního kurzu Péče o děti od 0 do 10 let.

⦁ Rekvalifikační kurz Péče o děti od 0 do 10 let – v rámci projektu bylo realizováno celkem 7 běhů kurzu (Kroměříž, 2x Praha, České Budějovice, Pardubice, Brno a Jablonec nad Nisou), každý v délce 120 hodin teoretické výuky. Kurzy absolvovalo úspěšně celkem 110 osob.

⦁ Zajištění odborné praxe pro účastníky rekvalifikačních kurzů – pro komplexně podpořené osoby (celkem 105) byla zajištěna odborná praxe v organizacích poskytujících službu péče o děti od 0 do 10 let.

⦁ Tvorba nových pracovních míst – pro 32 účastnic projektu bylo vytvořeno nové pracovní místo na poloviční pracovní úvazek ve vybrané organizaci poskytující službu péče o děti.

25 organizací (tedy 78 %), ve kterých bylo v rámci projektu vytvořeno nové pracovní místo, udrží toto místo i po skončení podpory z projektu. Tyto organizace budou pracovní místa v nadcházejícím období financovat jak z vlastních zdrojů či za pomoci Úřadu práce ČR, tak i z dotačních titulů Ministerstva práce a sociálních věcí, obecních a krajských. Zbylých 7 organizací by rádo místo rádo co nejdříve obnovilo – v některých případech zde budou pracovnice působit dobrovolnicky nebo budou evidované na ÚP ČR. Pouze 2 ze 7 pracovnic po ukončení projektu nastoupily do jiného zaměstnání.

Projekt byl realizován v souladu s projektovou žádosti a harmonogramem, při jeho realizaci se nevyskytly žádné problémy, které by ohrozily naplnění stanovených cílů. Ze strany cílových skupin byl o aktivity projektu velký zájem. Přestože jsme přijali do projektu více osob, než bylo původně plánováno, nemohli jsme uspokojit všechny zájemce. Zpětná vazba na jednotlivé aktivity projektu byla zjišťována prostřednictvím evaluačních dotazníků a byla veskrze pozitivní.

 


Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT - TRUST

TRUST
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/B2.00025

Maximální finanční podpora: 3 003 231,00 Kč

Doba realizace projektu: 1.09.2013 - 30.06.2015   

Základní informace o metodě SRS 

 

FOTOGALERIE Z DOSAVADNÍ REALIZACE PROJEKTU:

SYMPOSION

   
 
    

 

BESEDY U KULATÝCH STOLŮ

   
 
   

 

WORKSHOPY SRS


 AKTUALITY

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER VYDALA METODIKU SOCIAL REPORTING STANDARD PRO MATEŘSKÁ CENTRA

Síť MC v rámci projektu TRUST (Transparentní, Respektovaná, Udržitelná Společnost), který po 22 měsících trvání 30. června 2015 dospěl do svého konce, vydala metodiku Social Reporting Standard upravenou pro mateřská centra. Metodika je v elektronické verzi

Věříme, že vám přijde vhod a budeme velice vděčné za vaše podněty ke zlepšení. Rády bychom totiž s metodikou pracovaly i nadále po skončení projektu, abychom ji ještě více přizpůsobily vašem potřebám.

Děkujeme za spolupráci rakouské pobočce Ashoka, díky které Síť MC mohla přenést inovativní nástroj Social Reporting Standard do českého prostředí a zde ho dále šířit. Rovněž děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli, ať už aktivní účastí na workshopech o metodě SRS či centrům, která se chopila pilotního ověřování.

Za projektový tým, Lucie Nemešová, manažerka projektu

Tisková zpráva k ukončení projektu  


SYMPOSION O TRANSPARENTNOSTI
 

V pondělí 18. května 2015 v Americkém centru v Praze pořádala Síť mateřských center symposion o transparentnosti nejen neziskových organizací. Akce se konala pod záštitou senátorky Elišky Wagnerové. 


,

Nejen pro neziskové organizace není snadné obstát v dnešním konkurenčním prostředí. Učí se, jak uchopit a dále prodat svůj přínos pro okolí a společnost. Pomoct s tím může i jejich transparentní profil navenek.

Co si ale představit pod pojmem transparentní organizace? Jaké nástroje můžeme využívat k dosažení transparentnosti? Jakou roli hraje důvěra a respekt? A jak to vše souvisí s mateřskými centry? Správné odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky jsme našli se zajímavými hosty, mezi nimi například Olgou Shirobokovou (Ashoka), Davidem Ondráčkou (Transparency International – ČR) či Davidem Zahumenským (Dobře zapsaný spolek). 

,

Dále se účastníci dozvěděli informace z pilotního testování inovativní metody Social Reporting Standard z prostředí mateřských center, poté proběhla interaktivní diskuze s účastníky akce.

Závěrem akce byl neformální networking.

Konference se konala v rámci projektu „Transparentní, Respektovaná, Udržitelná Společnost“. Akce byla bezplatná. 
 


TZ – SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER BOŘÍ MÝTY O NEČITELNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Síť mateřských center zahájila celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Společně se svými členskými centry chce ukázat, že i neziskové organizace mohou být transparentními, respektovanými a především důvěryhodnými partnery, se kterými se vyplatí dlouhodobě spolupracovat.

U kulatých stolů zasednou představitelé veřejné správy, odborníci a zástupci neziskového i soukromého sektoru. V rámci programu bude představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí díky spolupráci s vídeňskou pobočkou organizace Ashoka. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat. 

Celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu zahájila beseda 12. února v Rakovníku, do června 2015 proběhne dvacet besed na obecní a regionální úrovni. Každý kulatý stůl bude tematicky zaměřen na jiný sociální problém, který místní mateřská centra pomáhají obcím a krajům řešit. Projekt Sítě MC vyvrcholí závěrečným symposionem 18. května 2015 v Praze. 

Tisková zpráva ke stažení  
 


KAMPAŇ SPOLU U KULATÉHO STOLU

Od února do června 2015 proběhne po celé ČR 20 kulatých stolů na obecní a krajské úrovni. Celorepubliková beseda u kulatého stolu se uskuteční při příležitosti závěrečné konference projektu dne 18. května 2015 v Praze. 

Cílem kampaně Spolu u kulatého stolu je představení metody Social Reporting Standard (SRS), jež je díky projektu TRUST zaváděna do prostředí českých mateřských center. Zároveň chce Síť mateřských center na příkladu modelu SRS ukázat mateřská centra a Síť mateřských center jako transparentní a věrohodné organizace. Beseda u kulatého stolu se tak může stát i dobrým nástrojem partnerské spolupráce v obci i na kraji a přispět ke zlepšení a prohloubení této spolupráce. 

Termíny kulatých stolů na obecní a krajské úrovni: 

12. 2. 2015 Rakovník, pořádá MC Paleček o.s.
25. 3. 2015 Praha, pořádá KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA - tisková zpráva
13. 4. 2015 Olomouc, pořádá Síť MC ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce
21. 4. 2015 České Budějovice, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje
22. 4. 2015 Strakonice, pořádá Občanské sdružení „Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice“
27. 4. 2015 Hradec Králové, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
28. 4. 2014 Karlovy Vary, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje
29. 4. 2015 Liberec, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje - tisková zpráva 
30. 4. 2015 Praha, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje - tisková zpráva
5. 5. 2015 Pardubice, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje
5. 5. 2015 Litomyšl, pořádá Rodinné centrum Litomyšl
7. 5. 2015 Zlín, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje - tisková zpráva 
21. 5. 2015 Brno, pořádá Síť MC ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje
21. 5. 2015 Přerov, pořádá DUHA Klub Rodinka
22. 5. 2015 Černá hora, pořádá Centrum pro rodinu Veselá Beruška o.s.
4. 6. 2015 Semily, pořádá Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
15. 6. 2015 Děčín, pořádá Mateřské centrum Rákosníček o.s.
16. 6. 2015 Ústí nad Labem, pořádá Síť mateřských center ve spolupráci s Ústeckým krajem
17. 6. 2015 Jihlava, pořádá Síť mateřských center ve spolupráci s krajem Vysočina
24. 6. 2015 Praha, pořádá KOMUNITNÍ CENTRUM KAMPA 


TZ – SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER POMÁHÁ TRANSPARENTNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Nástroj transparentnosti neziskových organizací – metoda SRS (Social Reporting Standard) upoutává pozornost stále více mateřských center. Síť MC, která tento v zahraničí populární nástroj implementuje jako jedna z prvních organizací v České republice, pořádá k metodě SRS sérii workshopů.

Síť MC se tak zařazuje po bok teprve dvojice organizací, které zavádějí metodu SRS do českého prostředí, a pomáhá tak zvyšovat transparentnost nejen svých členských organizací, ale i celého českého neziskového sektoru. Série workshopů se bude konat od května 2014 do ledna 2015 ve všech krajích ČR. Nejbližší semináře se budou konat 12. 6. 2014 v Litomyšli a 13. 6. 2014 v Děčíně.

Tisková zpráva ke stažení 
 


WORKSHOPY K METODĚ SRS

Od května 2014 do ledna 2015 proběhne po celé ČR celkem 13 workshopů k metodě SRS pro cílovou skupinu, která bude provádět pilotní ověřování. Workshopy v jednotlivých krajích povedou vyškolené krajské konzultantky. Primárně jsou workshopy určeny pro členská mateřská centra, která se zúčastní pilotního ověřování inovativního nástroje SRS. Účast je však otevřená pro všechny zájemce o pilotní testování z řad neziskového sektoru. Náplní workshopů bude teoretická a praktická část, kde se účastníci/ce seznámí s metodikou SRS a jejím používáním v praxi.

Termíny workshopů:
15. 5. 2014 Středočeský kraj
17. 5. 2014 Liberecký kraj
30. 5. 2014 Hl. m. Praha
4. 6. 2014 Olomoucký kraj
10. 6. 2014 Zlínský kraj
11. 6. 2014 Karlovarský kraj
12. 6. 2014 Pardubický kraj
13. 6. 2014 Ústecký kraj
25. 6. 2014 kraj Vysočina
17. 9. 2014 Jihomoravský kraj
29. 9. 2014 Středočeský kraj 2
30. 9. 2014 Královéhradecký kraj
4. 10. 2014 Jihočeský kraj
 


TZ – SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER POMŮŽE TRANSPARENTNOSTI MATEŘSKÝCH CENTER

Ve dnech 7. – 8. 4. 2014 proběhlo v Kroměříži dvoudenní školení metodiky SRS. Školení se zúčastnily krajské konzultantky Sítě mateřských center, zaměstnanci Sítě i další zájemci o pilotní testování metodiky. Školení vedli školitelé zahraničního partnera - Georg Schoen a Olga Shirobokova z Vídně, také Lena Maria Wörrlein z Německa.

Metoda SRS – Social Reporting Standard napomáhá vytvářet čitelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Metodika SRS je využívána v Rakousku a v Německu, partnerem projektu je rakouská Ashoka (Vídeň) - Innovators of the Public.

Tisková zpráva ke stažení 

 Obecné informace k projektu

Popis projektu

Projekt reaguje na nestabilní stav neziskového sektoru v České republice. Jeho cílem je zvýšení transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce.

Aktivity projektu vycházejí jak ze zkušeností žadatele s prací s cílovou skupinou a spolupráce cílové skupiny na přípravě projektu, tak i z konzultací se zahraničním partnerem.

Bude realizováno 5 klíčových aktivit. Jedná se o stáž u zahraničního partnera (Ashoka - Innovators of the Public ve Vídni) a následný přenos a pilotní ověření inovativního nástroje transparentnosti neziskových organizací „Vykazování sociálních norem“ (Social Reporting Standard - SRS), vytvoření metodiky SRS a mainstreaming inovativního nástroje mezi klíčové aktéry prostřednictvím kampaně a na závěrečném sympozionu.

Součástí všech klíčových aktivit bude také proces vyhodnocování ve spolupráci s cílovou skupinou. Cílem tohoto procesu je především navázání úzké spolupráce s cílovou skupinou a pokračování na aktivitách po ukončení projektu.

Projekt bude realizován po celé ČR po dobu 22 měsíců. V průběhu realizace bude podpořeno minimálně 182 osob, bude vytvořen 1 nový produkt a vznikne partnerství se zahraničním partnerem.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena jednak prostřednictvím metodiky "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována.

Cílové skupiny

Nestátní neziskové organizace

Partneři

Rakouská Ashoka je registrovaná jako obecně prospěšná společnost s ručením omezeným. Ashoka slouží jako inkubátor - hybná síla inovací v terciálním sektoru - tedy společností, ke kterým se řadí rostoucí odvětví vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb. Ashoka je v celosvětovém měřítku přední organizací, která podporuje zakladatelky a zakladatele sociálních podniků, kteří svými inovativními koncepty a kreativitou řeší rizika společenských problémů.

Rakouská Ashoka považuje za jeden z účinných inovativních nástrojů transparentnosti neziskových organizací metodiku "Vykazování sociálních norem" (Social Reporting Standard - SRS). Jedná se metodiku pomocí, které se vytváří čitelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Podstata SRS spočívá na vytvoření uceleného obrazu v souvislostech propojení a jednotném vykazování jednotlivých činností organizace pomocí šablony SRS. Inovativní nástroj SRS vyvinula na základě výsledků výzkumu Technická Universita v Mnichově a Hamburku. Za další vývoj a rozvoj nese zodpovědnost konsorcium složené z NNO, investorů (i sociálních), vědců a lékařů. Nástroj SRS přispívá k transparentnosti neziskových organizací.

Rakouská Ashoka se stala členem konsorcia, které drží práva na inovativní nástroj a jménem konsorcia SRS má za cíl tento nástroj dále rozvíjet a rozšiřovat standardy, případně je v budoucnosti doplňovat.

 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.