MPSV

POSILUJEME HODNOTU RODINY 2021

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

MPSV – dotační oblast I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

 

Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty Sítě pro rodinu v předchozích letech. Díky těmto projektům poskytujeme mateřským centrům ve všech krajích ČR kontinuální podporu, odborné poradenství, kvalitní vzdělávání, možnost vzájemného setkávání, výměny zkušeností, vzájemné podpory a sdílení dobré praxe na regionální i celorepublikové úrovni.

Projekt se zaměřuje na následující dvě oblasti:

  1. posílení kvality práce mateřských center prostřednictvím podpory, sdílení, vzdělávání a dobré informovanosti pracovníků členských center, kteří pracují s rodinami a šířeji s celou komunitou. Ti jsou pak následně schopni, v místě svého působení, poskytnout kvalitní podpůrné a preventivní služby svým návštěvníkům a prostřednictvím nich i celé místní komunitě;

  2. podporu přínosu preventivních programů v mateřských centrech prostřednictvím realizace Festivalu rodiny, sympozionů (celorepublikového i krajských) a sborníku dobré praxe.

Cíle projektu:

  1. Zvýšit kvalitu služeb pro rodinu v jednotlivých mateřských centrech prostřednictvím vzdělávání a sdílení

  2. Rozšířit oblasti poradenství

  3. Zkvalitnit služby pro rodinu prostřednictvím metodické podpory mateřských center

  4. Posílit odbornou kapacitu krajských koordinátorek Sítě pro rodinu

  5. Posílit hodnotu rodiny ve společnost

  6. Posílit postavení rodiny na trhu práce

  7. Zlepšit přístup představitelů kraje a obcí k preventivním programům mateřských center a prohloubení spolupráce s odborníky