MPSV

POSILUJEME HODNOTU RODINY 2022

Termín realizace: 1. 1. 2022  – 31. 12. 2022

MPSV – dotační oblast I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

Projekt Posilujeme hodnotu rodiny 2022 je zaměřený na podporu, vzdělávání a informovanost pracovníků mateřských center, kteří pracují s rodinami a šířeji s celou komunitou prostřednictvím vzdělávacích seminářů a sdílení dobré praxe během krajských i celorepublikových intervizních setkání. Krajské koordinátorky poskytují v rámci projektu poradenskou činnost pracovníkům členských mateřských center s cílem předcházet negativním jevům v rodině a vytvářet odborné zázemí službám pro rodinu v mateřských centrech. Součástí projektu jsou také osvětové akce Festival rodiny a Sympoziony (celorepublikový a krajské) podporující přínos preventivních programů v mateřských centrech.

Projekt navazuje na úspěšně realizované projekty Sítě pro rodinu v předchozích letech. Díky těmto projektům poskytujeme mateřským centrům ve všech krajích ČR kontinuální podporu, odborné poradenství, kvalitní vzdělávání, možnost vzájemného setkávání, výměny zkušeností, vzájemné podpory a sdílení dobré praxe na regionální i celorepublikové úrovni.

Projekt se primárně zaměřuje na dvě oblasti:

  • posílení kvality práce mateřských center prostřednictvím podpory, sdílení, vzdělávání a dobré informovanosti pracovníků členských center, kteří pracují s rodinami a šířeji s celou komunitou. Ti jsou pak následně schopni, v místě svého působení, poskytnout kvalitní podpůrné a preventivní služby svým návštěvníkům a prostřednictvím nich i celé místní komunitě.
  • podpora přínosu preventivních programů v mateřských centrech prostřednictvím realizace Festivalu rodiny, sympozionů (celorepublikového i krajských) a sborníku dobré praxe.