ESF- OPZ

Společně a profesionálně

realizace projektu: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022

číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010873

Místo realizace projektu: celá ČR mimo Hl. m. Praha

 

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských mateřských center Sítě pro rodinu a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt se zaměřuje na vzdělávání osob ve třech oblastech: obecné IT, měkké dovednosti a ekonomické a právní kurzy. Dojde k podpoře 130 osob, z toho 13 osob nad 54 let věku.

 

 

 


 

RESTART 4.0

realizace projektu: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2021

číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010263

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj

 

Projekt RESTART 4.0 reaguje na očekávané změny pracovního trhu a jeho cílem je pevněji ukotvit v pracovním procesu i sociálním systému dvě cílové skupiny – osoby pečující o malé děti a osoby nad 50 let. Během 33 měsíců dojde k realizaci celkem 5 klíčových aktivit zaměřených na podporu 230 osob z cílových skupin.

Celkem 100 osob projde kvalifikačními kurzy (5 typů) a 35 osob bude na dobu 6 měsíců zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele na zkoušku.

 

Klíčové aktivity projektu:

I. Příprava a řízení projektu
II. Vstupní vzdělávání
III. Obecné vzdělávání
IV. Specifické vzdělávání
V. Kvalifikační vzdělávání
VI. Zaměstnávání
VII. Fundraising

 

 

 


 

SDÍLENÍ + ODBORNOST + SÍŤOVÁNÍ

realizace projektu: 1. 1. 2017 -  31. 12. 2018
číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002230

Projekt Sítě pro rodinu, z.s. Sdílení + Odbornost + Síťování vychází z aktuálních potřeb střešní organizace a jejích členských organizací, které na základě dlouholeté spolupráce a vzájemného sdílení mají zájmem o zvýšení odborné kapacity i o vytvoření platformy organizací a odborníků na posilování hodnoty rodiny a rovných příležitostí žen a mužů, zejména matek a otců. Odbornost bude postavena na aktualizaci know-how mateřských center, jehož nositelkou je Síť pro rodinu, z.s.

Klíčové aktivity projektu:

I. aktualizace know-how mateřských center
II. Know-how MC
III. Podpora členských organizací
IV. Vzdělávání a stáže
V. Komunikace
VI. Síťování, participace a osvěta
VII. Fundraising

 

 

 


PROFESIONÁLNÍ SÍŤ

realizace projektu: 1. 9. 2016 -  31. 8. 2018
číslo projektu:  reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/1​5_031/0002033​

Síť mateřských center (Síť pro rodinu) prochází transformačním procesem, rozšiřuje oblasti svého působení i cílové skupiny. Projekt přináší šanci posílit vnitřní růst organizace jako základní předpoklad trvalé udržitelnosti. Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení kapacity organizace, vycházejí z procesního auditu. Nový strategický plán bude reflektovat záměry vyplývající z procesu transformace a stane se výchozím bodem nejen realizace projektu, ale také pro další směřování organizace.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Strategie organizace, posání
  2. Financování, fundraising
  3. Lidské zdroje
  4. Marketing a PR
  5. Kvalita služeb/produktů